Skip to main content

Zasady przyprowadzania dzieci

Przyprowadzanie dziecka do Przedszkola


Dzieci są przyprowadzane do PRZEDSZKOLA przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do placówki. Rodzice (opiekunowie prawni) osobiści powierzają dziecko opiekunowi w grupie. Dzieci należy przyprowadzać do Przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:10. O fakcie późniejszego przyprowadzenia dziecka rodzice (opiekunowie prawni) informują telefonicznie lub SMS-em do godziny 8:00. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców (opiekunów prawnych) zobowiązana jest zwrócić uwagę na ogólny stan zdrowia i wygląd zewnętrzny (siniaki, zadrapania…) oraz wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

Dziecka chorego, a także podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do Przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące i z temperaturą nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Przedszkola. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat: alergie pokarmowe, wziewne i inne schorzenia należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

dziecko bawiące się w przedszkolu

Odbieranie dziecka z Żłobka


Dzieci odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych), mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji PRZEDSZKOLA. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z PRZEDSZKOLA przez upoważnioną przez nich osobę. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z PRZEDSZKOLA z upoważnioną osobą przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką opiekunki, która niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby. Nauczyciel Przedszkola zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji miejsca zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci, a także numerów telefonów oraz numerów dowodów osobistych osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć kto odbiera dziecko z Przedszkola.

W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie, wymaga się od rodzica (opiekuna prawnego) i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczyciela mającego je pod opieką. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby. Dzieci należy odbierać z Przedszkola zgodnie z deklarowanymi godzinami pobytu dziecka w placówce, najpóźniej do godziny 17.30. Przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowania agresywne. W takim przypadku personel Przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach personel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważniona przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany Dyrektor. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądu.

Postępowanie w przypadku nieodebranie dziecka z Przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki


Dzieci powinny być odbierane z PRZEDSZKOLA najpóźniej do godziny 17:30. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Dyrektora Placówki. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

W przypadku braku możliwości powiadomienia Dyrektora personel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji personel placówki sporządza protokół, który podpisują świadkowie zdarzenia i przekazuje Dyrektorowi. Rodzice, opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy Przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez personel placówki notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki. Za odbiór dziecka po upływie czasu pracy Przedszkola, czyli godziny 17:30 będzie naliczana dodatkowa opłata. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie oraz personel Przedszkola.

Dziecko wskazuje czas

Postanowienia końcowe


Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy Przedszkola i rodzice. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki, rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.