Skip to main content

Zasady przyprowadzania dzieci

Przyprowadzanie dziecka do Przedszkola


1. Godziny przyprowadzania:
Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 7:00 do 8:30. 

2. Punktualność: 
Rodzice są zobowiązani do przestrzegania wyznaczonych godzin. Przyprowadzenie dziecka po godzinie 8:30 może skutkować trudnościami w rozpoczęciu zajęć dydaktycznych. 

3. Bezpieczeństwo: 
Dziecko należy oddać bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub wyznaczonego pracownika przedszkola. Nie wolno zostawiać dzieci samych w szatni lub na terenie przedszkola. 

4. Stan zdrowia dziecka: 
Przed przyprowadzeniem dziecka rodzice powinni upewnić się, że dziecko jest zdrowe. Dzieci z objawami choroby, takimi jak gorączka, kaszel czy katar, nie powinny być przyprowadzane do przedszkola. 

5. Komunikacja z nauczycielami: 
W razie potrzeby rodzice mogą przekazać nauczycielowi ważne informacje dotyczące dziecka, takie jak stan zdrowia, wyjątkowe potrzeby czy szczególne wydarzenia. 

6. Wyposażenie dziecka: 
Rodzice powinni upewnić się, że dziecko ma ze sobą wszystkie potrzebne rzeczy, takie jak ubrania na zmianę, obuwie zamienne, a także wszelkie inne przedmioty wymagane przez przedszkole. 

7. Spóźnienia: 
W przypadku wyjątkowych sytuacji, które mogą spowodować spóźnienie, rodzice są proszeni o wcześniejsze poinformowanie przedszkola telefonicznie. 

8. Upoważnienia: 
Jeśli dziecko ma być przyprowadzone przez inną osobę niż rodzic, musi ona posiadać pisemne upoważnienie od rodziców oraz dowód tożsamości do okazania przy odbiorze. Przestrzeganie powyższych zasad ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu dzieci oraz sprawne funkcjonowanie przedszkola.

dziecko bawiące się w przedszkolu

Odbieranie dziecka


1. Godziny odbioru: 
Dzieci należy odbierać w godzinach ustalonych przez przedszkole, tj. do godziny 17:00. 

2. Punktualność: 
Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci. Spóźnienia powodują nałożenie umownej kary finansowej. 

3. Upoważnienia: 
Dziecko może być odebrane tylko przez osoby upoważnione przez rodziców. Upoważnienia muszą być dostarczone na piśmie, w karcie zgłoszenia dziecka.  
Osoby odbierające dziecko muszą okazać dowód tożsamości na prośbę pracowników przedszkola. 

4. Bezpieczeństwo: 
Dziecko należy odebrać bezpośrednio od nauczyciela lub wyznaczonego pracownika przedszkola.  

5. Informowanie o zmianach: 
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących osoby odbierającej dziecko, rodzice powinni niezwłocznie poinformować o tym przedszkole. 

6. Stan zdrowia dziecka: 
Jeżeli dziecko poczuje się źle podczas pobytu w przedszkolu, rodzice zostaną natychmiast powiadomieni i poproszeni o niezwłoczne odebranie dziecka.
Przestrzeganie powyższych zasad ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu dzieci oraz sprawne funkcjonowanie przedszkola.