Skip to main content

Zasady przyprowadzania dzieci

Przyprowadzanie dziecka do Żłobka


Dzieci są przyprowadzane do ŻŁOBKA przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Żłobka. Rodzice (opiekunowie prawni) osobiści powierzają dziecko opiekunowi w grupie. Dzieci należy przyprowadzać do Żłobka w godzinach od 6:30 do 8:10. O fakcie późniejszego przyprowadzenia dziecka rodzice (opiekunowie prawni) informują telefonicznie lub SMS-em do godziny 8:00. Opiekunka przyjmująca dziecko pod opiekę od rodziców (opiekunów prawnych) zobowiązana jest zwrócić uwagę na ogólny stan zdrowia i wygląd zewnętrzny (siniaki, zadrapania…) oraz wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka dzieci zdrowe i czyste.

Dziecka chorego, a także podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do Żłobka. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące i z temperaturą nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Opiekun ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat: alergie pokarmowe, wziewne i inne schorzenia należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

Dziecko idące do żłobka
dziecko z rodzicami w samochodzie

Odbieranie dziecka z Żłobka


Dzieci odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych), mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji Żłobka. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść ze Żłobka z upoważnioną osobą przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką opiekunki, która niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – opiekunka zobowiązana jest do wylegitymowania tej osoby. Opiekunki Żłobka zobowiązane są do prowadzenia ewidencji miejsca zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci, a także numerów telefonów oraz numerów dowodów osobistych osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka. Opiekunki powinny nie tylko wiedzieć, ale także widzieć kto odbiera dziecko ze Żłobka.

W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie, wymaga się od rodzica (opiekuna prawnego) i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u opiekunki mającej je pod opieką. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby. Dzieci należy odbierać ze Żłobka zgodnie z deklarowanymi godzinami pobytu dziecka w placówce, najpóźniej do godziny 17.00. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowania agresywne. W takim przypadku personel Żłobka ma obowiązek zatrzymać dziecko w Żłobku do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach opiekunka zobowiązana jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważniona przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany Dyrektor. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądu.

Postępowanie w przypadku nieodebranie dziecka z Żłobka lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki


Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka najpóźniej do godziny 17:30. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka ze Żłobka (w godzinach pracy Żłobka – sytuacje losowe) rodzice zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, opiekunka ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Dyrektora Żłobka. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka Dyrektor Żłobka podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

W przypadku braku możliwości powiadomienia Dyrektora opiekunka sama podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekunka sporządza protokół, który podpisują świadkowie zdarzenia i przekazuje Dyrektorowi Żłobka. Rodzice, opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy Żłobka, są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez opiekunkę notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki. Za odbiór dziecka po upływie czasu pracy Żłobka, czyli godziny 17:30 będzie naliczana dodatkowa opłata. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie oraz personel Żłobka.

Dziecko wskazuje czas

Postanowienia końcowe


Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka zostali zapoznani wszyscy pracownicy Żłobka i rodzice. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Żłobka, rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.